แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทุบรี
1 = พึงพอใจมาก
2 = พึงพอใจ
3 = ควรปรับปรุง
โปรดแนะนำการปรับปรุง

0/5000

 

[yop_poll id=’2′]