งานกสจ.

สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี

   การขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน  
   การขอรับเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  
   พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  
 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

28 total views, 2 views today