แผนผังองค์กร

นางสุชาดา มีสงฆ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

123

123456

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

00

นางสาววีร์วรินทร์  ธีระกมลกานต์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

พี่จอย

นางสาวกานต์ศินี  กนะกาศัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 นางสาวนูรีซัน ตีโด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พี่โตม

นางสาวอุสาห์  กล่อมเอี่ยม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวธรรม์อร ศิริสาคร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

เปีย

นางสาวนพมาศ เจิ่งฤทธิ์

นักพัฒนาสังคม

ศุภวัฒน์ คำแก้ว

นายศุภวัฒน์  คำแก้ว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

นางสาวอรทัย  รามณี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พิชัย

นายพิชัย ทรัพย์ประเสริฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ฉวีวรรณ

นางฉวีวรรณ  คุ้มประวัติ

นักพัฒนาสังคม

นางสาวมานัสศรี เกษรี

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

นายเกียรติศักดิ์  เผือกโสมณ

นักพัฒนาสังคม

พิษนุรัตน์

นางสาวพิษณุรัตน์  รักหอม

นิติกร

กาน

นางสาวพศินกฤตบุญ  นันทชัย

นักวิชาการการเงินและบัญชี

      

 นายเกียรติศักดิ์  เผือกโสมณ

นักพัฒนาสังคม

นายผงาด กลั่นเรืองแสง

นักสังคมสงเคราะห์

อ้อ

นางสาวธิติมา  อุ่มบางตลาด

นักพัฒนาสังคม

พี่แป๋ม

นางสาวรัชวรรณ  แย้มทัพ

นักพัฒนาสังคม

นางสาวจิดาภา แก้วมณี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวประภาพร เจริญธัญกรณ์

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

นางสาวลลิตา นิยมรัตน์

นักสังคมสงเคราะห์

   

นายนนท์ธนัย ตลับทอง

นิติกร

นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

พี่อามร์

นายนพดล  แถมเงิน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

พี่ลี

นางสาวณัฎฐกันย์  กลิ่นพยุง

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

นางสาวปภาวรินทร์  ละออนุช

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1

สาริกา ดีแป้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สไลด์1 - Copy

นายวัฒนา  งิ้วออก

อำนวยการ

ประภา

นางประภา  กลัดเล็ก

พี่เลี้ยง

นางสาวกชกร สาลี

นิติกร

นายณัฐวุฒิ กาญจนสิทธิ์

ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

นางอรรถนีย์  สุขาภิรมย์

พี่เลี้ยง

 

นายนัฐกานต์ กุยเพชร์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พี่เลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

เอื้ออังกูล

นางสาวเอื้ออังกูร  ถนอมสุวรรณ

จนท.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์

นางสาวปวริศา  กิจนิยม

พนักงานทำความสะอาด

 

นางสาวจาริณีย์  ฉายแสง

จนท. ศูนย์ปฏิบัติงานยุติความรุนแรงในครอบครัว

     

จนท. ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด

226 total views, 1 views today