แผนผังองค์กร

 

 

พมจ.นนทบรี

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

123

123456

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการ

กนิษฐา

นางสาวกนิษฐา  แซ่ว่าง

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

00

นางสาวปุณณภา  ชุมวรฐายี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

พี่จอย

นางสาวกานต์ศินี  กนะกาศัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

00

(ว่าง)

การเงินและบัญชี

00

นางสาวประไพศรี  คำมุง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 ยุพิน

นางยุพิน  นิลกระจ่าง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 เปีย

นางสาวนพมาศ เจิ่งฤทธิ์

นักพัฒนาสังคม

 ศุภวัฒน์ คำแก้ว

นายศุภวัฒน์  คำแก้ว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

 

พี่โตม

นางสาวอุสาห์  กล่อมเอี่ยม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 ธรรม์อร ศิริสาคร

นางสาวธรรม์อร ศิริสาคร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 พิชัย

นายพิชัย ทรัพย์ประเสริฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ฉวีวรรณ

นางฉวีวรรณ  คุ้มประวัติ

นักพัฒนาสังคม

 

ทัณฑิมา

นางสาวทัณฑิมา  มีแก้ว

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุน กสจ.

 เกียรติศักดิ์

นายเกียรติศักดิ์  เผือกโสมณ

นักพัฒนาสังคม

 พิษนุรัตน์

นางสาวพิษณุรัตน์  รักหอม

นิติกร

กาน

 นางสาวพศินกฤตบุญ  นันทชัย

นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

มะลิวัลย์

นางมะลิวัลย์  นาทอง

พี่เลี้ยง

 ผงาด

นายผงาด  กลั่นเรืองแสง

นักสังคมสงเคราะห์

 อ้อ

นางสาวธิติมา  อุ่มบางตลาด

นักพัฒนาสังคม

พี่แป๋ม 

นางสาวรัชวรรณ  แย้มทัพ

นักพัฒนาสังคม

 จิดาภา

นางสาวจิดาภา  แก้วมณี

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

 น้ำทิพย์

นางสาวน้ำทิพย์  กุลอำนวยชัย

นิติกร

 แพร

นางสาวจิณห์จุฑา  เลิศมณีทวีทรัพย์

นักสังคมสงเคราะห์

พี่ลี

นางสาวณัฎฐกันย์  กลิ่นพยุง

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

 

 111

นายสาธิต  ศิลาขันธ์

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

 พี่อามร์

นายนพดล  แถมเงิน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

สไลด์1 - Copy

นายวัฒนา  งิ้วออก

อำนวยการ

 

 ประภาพร

นางสาวประภาพร เจริญธัญกรณ์

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

 พี่บอย

นายคงศักดิ์  เบญจรัก

พนักงานขับรถยนต์

สาริกา

นางสาวสาริกา  ดีแป้น

ผุู้ช่วยการเงินและบัญชี

 

ประภา 

นางประภา  กลัดเล็ก

พี่เลี้ยง

 

 ชยากร

นายทยากร  จึงสวัสดิ์

พนักงานขับรถยต์

 

 ศิลา

นางสาวศิลา  นิ่มสา

พี่เลี้ยง

 
 00

นายพรชัย เทศปลื้ม

พนักงานขับรถยนต์

 

 

อรรถนีย์

นางอรรถนีย์  สุขาภิรมย์

พี่เลี้ยง

 

 

 

 

 

 

พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

ปภาวรินทร์

นางสาวปภาวรินทร์  ละออนุช

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1

 
 

 

 

 เอื้ออังกูล

นางสาวเอื้ออังกูร  ถนอมสุวรรณ

จนท.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปภาดา

นางสาวปภาดา  แก้วพลอย

จนท.ปฏิบัติงานโครงการสร้างพลัง

เยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ

 
   

พรวนัช 

นางพรวนัช ขุนศรี

จนท. ศูนย์ปฏิบัติงานยุติความรุนแรงในครอบครัว