แผนผังองค์กร

 

นางเบญจมาส สมศรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

 

123

123456

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

00

นางสาววีร์วรินทร์  ธีระกมลกานต์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

พี่จอย

นางสาวกานต์ศินี  กนะกาศัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 นางสาวเกณิกา โภคาพานิช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พี่โตม

นางสาวอุสาห์  กล่อมเอี่ยม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวอรทัย  รามณี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

เปีย

นางสาวนพมาศ เจิ่งฤทธิ์

นักพัฒนาสังคม

ศุภวัฒน์ คำแก้ว

นายศุภวัฒน์  คำแก้ว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

มะลิวัลย์

นางมะลิวัลย์  นาทอง

พี่เลี้ยง

ธรรม์อร ศิริสาคร

นางสาวธรรม์อร ศิริสาคร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พิชัย

นายพิชัย ทรัพย์ประเสริฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ฉวีวรรณ

นางฉวีวรรณ  คุ้มประวัติ

นักพัฒนาสังคม

ปภาวรินทร์

นางสาวปภาวรินทร์  ละออนุช

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1

นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พิษนุรัตน์

นางสาวพิษณุรัตน์  รักหอม

นิติกร

กาน

นางสาวพศินกฤตบุญ  นันทชัย

นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุน กสจ.

เกียรติศักดิ์

นายเกียรติศักดิ์  เผือกโสมณ

นักพัฒนาสังคม

อ้อ

นางสาวธิติมา  อุ่มบางตลาด

นักพัฒนาสังคม

พี่แป๋ม

นางสาวรัชวรรณ  แย้มทัพ

นักพัฒนาสังคม

นายผงาด กลั่นเรืองแสง

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวลลิตา นิยมรัตน์

นักสังคมสงเคราะห์

 

นิติกร

นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

พี่อามร์

นายนพดล  แถมเงิน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

พี่ลี

นางสาวณัฎฐกันย์  กลิ่นพยุง

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ประภาพร

นางสาวประภาพร เจริญธัญกรณ์

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

สาริกา ดีแป้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สไลด์1 - Copy

นายวัฒนา  งิ้วออก

อำนวยการ

ประภา

นางประภา  กลัดเล็ก

พี่เลี้ยง

นางสาวกชกร สาลี

นิติกร

 

 

 

ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

 

 

 

พี่เลี้ยง

 

 

 

พนักงานขับรถยนต์

จิดาภา

นางสาวจิดาภา  แก้วมณี

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

อรรถนีย์

นางอรรถนีย์  สุขาภิรมย์

พี่เลี้ยง

นายสุรัตน์  พงษ์มิตร

พนักงานขับรถยนต์

เอื้ออังกูล

นางสาวเอื้ออังกูร  ถนอมสุวรรณ

จนท.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์

นายสัญญา พงสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวจาริณีย์  ฉายแสง

จนท. ศูนย์ปฏิบัติงานยุติความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวปวริศา  กิจนิยม

พนักงานทำความสะอาด