แผนผังองค์กร

 

 

 

นางเบญจมาส สมศรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี


123

123456

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

00

นางสาววีร์วรินทร์  ธีระกมลกานต์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

พี่จอย

นางสาวกานต์ศินี  กนะกาศัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

พรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 นางสาวเกณิกา โภคาพานิช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 00

นางสาวปุณณภา  ชุมวรฐายี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวอรทัย  รามณี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

เปีย

นางสาวนพมาศ เจิ่งฤทธิ์

นักพัฒนาสังคม

ศุภวัฒน์ คำแก้ว

นายศุภวัฒน์  คำแก้ว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2

นางสาวประไพศรี  คำมุง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ธรรม์อร ศิริสาคร

นางสาวธรรม์อร ศิริสาคร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พิชัย

นายพิชัย ทรัพย์ประเสริฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ฉวีวรรณ

นางฉวีวรรณ  คุ้มประวัติ

นักพัฒนาสังคม

พี่โตม

นางสาวอุสาห์  กล่อมเอี่ยม

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

พิษนุรัตน์

นางสาวพิษณุรัตน์  รักหอม

นิติกร

กาน

นางสาวพศินกฤตบุญ  นันทชัย

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ทัณฑิมา

นางสาวทัณฑิมา  มีแก้ว

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุน กสจ.

เกียรติศักดิ์

นายเกียรติศักดิ์  เผือกโสมณ

นักพัฒนาสังคม

อ้อ

นางสาวธิติมา  อุ่มบางตลาด

นักพัฒนาสังคม

พี่แป๋ม

นางสาวรัชวรรณ  แย้มทัพ

นักพัฒนาสังคม

ปภาวรินทร์

นางสาวปภาวรินทร์  ละออนุช

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1

นายผงาด กลั่นเรืองแสง

นักสังคมสงเคราะห์

น้ำทิพย์

นางสาวน้ำทิพย์  กุลอำนวยชัย

นิติกร

มะลิวัลย์

นางมะลิวัลย์  นาทอง

พี่เลี้ยง

นางสาวสุลักษณา  สุวคนธ์

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

พี่อามร์

นายนพดล  แถมเงิน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

พี่ลี

นางสาวณัฎฐกันย์  กลิ่นพยุง

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ประภาพร

นางสาวประภาพร เจริญธัญกรณ์

นักพัฒนาสังคม

พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

พี่บอย

นายคงศักดิ์  เบญจรัก

พนักงานขับรถยนต์

สไลด์1 - Copy

นายวัฒนา  งิ้วออก

อำนวยการ

ประภา

นางประภา  กลัดเล็ก

พี่เลี้ยง

สาริกา

นางสาวสาริกา  ดีแป้น

ผุู้ช่วยการเงินและบัญชี

ศิลา

นางสาวศิลา  นิ่มสา

พี่เลี้ยง

จิดาภา

นางสาวจิดาภา  แก้วมณี

จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์

อรรถนีย์

นางอรรถนีย์  สุขาภิรมย์

พี่เลี้ยง

 นายสุรัตน์  พงษ์มิตร

พนักงานขับรถยนต์

เอื้ออังกูล

นางสาวเอื้ออังกูร  ถนอมสุวรรณ

จนท.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์

นายสุรัตน์ พงษ์มิตร

พนักงานขับรถยนต์

 นางสาวจาริณีย์  ฉายแสง

จนท. ศูนย์ปฏิบัติงานยุติความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวปวริศา  กิจนิยม

พนักงานทำความสะอาด