รายนามพมจ.นนทบุรี

รายนามพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อ – สกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายปัญญา เลิศไกร 2543 – 2545
2 นายชัยวุฒิ ตันติวณิชชานนท์ 2545 – 2548
3 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฎฐ์ 2548 – 2551
4 นายปัญญา สายสุพัฒน์ผล 2551 – 2552
5 นายทวีป จำเนียร 2552 – 2553
6 นางวิภวา อุดมรัตน์ 2553 – 2555
7 นางพัชรี อาระยะกุล 2555 – 2557
8 นางสาวอรสา เนียมศิริ 2557 – 2559
9 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  2559 – 2560
10 นางเบญจมาส สมศรี

2560 – ปัจจุบัน

 

134 total views, 1 views today