สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์  จะได้รับ :
1. การอุปการะเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 4 แห่ง คือ นนทบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา
2. การสงเคราะห์ครอบครัวๆละ ไม่เกิน 2,000 บาท  ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
3. การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพสำหรับสตรีที่ติดเชื้อ หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ รายละไม่เกิน 5,000 บาท
4. การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวๆละไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน และไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่มีเด็กมากกว่าหนึ่งคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1-12 ในกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3068960, 02-3544245
โทรสาร 02-3543141
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

164 total views, 1 views today