สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ไร้ที่พึ่งพิง

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ไร้ที่พึ่งพิง

คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน  จะได้รับ :
   1. การอุปการะในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งใน 10 จังหวัด  คือ จังหวัด ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี  นครราชสีมา สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช
และสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่ง คือจังหวัดนนทบุรี และเชียงใหม่
   2. คำแนะนำด้านบริการ และการช่วยเหลือจากหน่วยสำรวจและช่วยเหลือ คนเร่ร่อน ขอทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ 02-6596260-62
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

51 total views, 1 views today