สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี

สตรีด้อยโอกาส เยาวสตรีกลุ่มเสี่ยง สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม จะได้รับ :
1.  การฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 8 แห่ง คือ
1.1  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี
1.2  ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
1.3  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ  จังหวัดลำปาง
1.4  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดศรีสะเกษ
1.5  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้  จังหวัดสงขลา
1.6  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น
1.7  ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ  จังหวัดลำพูน
1.8  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จังหวัดชลบุรี
    ภายหลังสำเร็จการอบรมมีบริการจัดหางานให้ทำตามความสมัครใจ
2.  การคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพเด็กและสตรี
      ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง ได้แก่
2.1  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ  จังหวัดนนทบุรี
2.2  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์  จังหวัดนครราชสีมา
2.3  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว  จังหวัดพิษณุโลก
2.4  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.  การฝึกอาชีพ หลักสูตร 88 วัน
     แก่สตรีและประชาชนทั่วไปในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยจัดฝึกอบรมภายในชุมชน ภายหลังสำเร็จการอบรมให้การสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพภายในพื้นที่
4.  การอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
5.  ประสานการให้ความช่วยเหลือทางคดี
    
แก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาการค้าประเวณีหรือ ถูกล่อลวงไปค้าประเวณีในและต่างประเทศหรือถูกละเมิดสิทธิต่างๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ 02-6596159-61
โทรสาร 02-2815030
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

75 total views, 1 views today