สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐)

สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) เป็นกฎหมายแม่บทในการจัดระบบ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดสวัสดิการสังคมทั้งของภาครัฐและเอกชน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้แก่

๑. การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม หรือองค์กรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสามารถยื่นคำขอ รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
๒. การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกใน ชุมชนหรือที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนสามารถยื่นคำขอ รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
๓. การเข้าร่วมเป็นกรรมการ
– องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนสามารถส่งผู้แทนเพื่อเลือกกัน เองเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งผู้แทนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะ กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
– องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สนใจสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหา เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๔. ข้อมูล มีการจัดทำระบบข้อมูลและทะเบียนกลางองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและผู้รับบริการ ทำให้องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานและ วางแผน โดยเปิดดูข้อมูลได้ที่ www.m-society.go.th/msosocial.php
๕. การพัฒนาบุคลากร องค์การสวัสดิการสังคมสามารถส่งนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม
๖. การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร สามารถขอรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
๗.เงินทุน องค์การสวัสดิการสังคมสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเชิงประเด็น / กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ที่กองทุนได้กระจายเงินไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นในทุกจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร
๘. การลดหย่อนภาษี ประชาชนหรือหน่วยงานที่บริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
๙. การได้รับสิทธิและการคุ้มครองทางสังคม กฏหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้อำนาจคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมทั้งในระดับชาติและจังหวัดในการออกข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการสังคม เช่น การกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย สาขาลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการจัดสวัสดิการสังคม มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม การประสานงาน การส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งจะทำให้ประชาชน เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด ได้รับสิทธิและการคุ้มครองในการรับบริการด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ
๑๐. การให้ข้อเสนอแนะและเข้ามามีส่วนร่วม องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การเอกชน สถาบันศาสนา องค์การวิชาชีพและองค์กรอื่นๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม เช่น เข้าร่วมประชุม สัมมนาและร่วมงาน (งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ งานวันอาสาสมัครไทย การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ การจัดทำแผน ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนางาน สวัสดิการสังคม นอกจากนั้นองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการยกย่องเชิดชู เกียรติตามข้อกำหนด ระเบียบและประกาศต่างๆตามที่คณะกรรมการหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด เช่น องค์กรสาธารณประโยชน์สามารถรับข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครได้ปีละ ๕ วันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๖ – ๙ , ๐ ๒๓๐๖ ๘๘๘๗
โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๑๑
Website : www.m-society.go.th/msosocial.php

62 total views, 1 views today