วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือเคลื่อนไหววิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

 
 

 วิสัยทัศน์

            เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน
   
 

 พันธกิจ

 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินองค์การสวัสดิการสังคมทุกภาคส่วน

 
  2.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด  
  3. บริการประชาชน  สะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 
  1. สนับสนุนความมั่นคงการดำเนินงานองค์การสวัสดิการสังคมทุกภาคส่วน  
  2.พัฒนาเครือข่าย รวมพลัง สร้างสรรค์สังคม  
  3.พัฒนาระบบข้อมูลทางสังคม  
  4.เพิ่มศักยภาพบริการประชาชน  
   
 

เป้าประสงค์

 
  1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  
  2.หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  3. ระบบบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์

  1. ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ในการคุ้มครองสิทธิและจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง  
  2. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
  3. สนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจขององค์การสวัสดิการสังคม  
  4. รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  
  5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ  
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
   
   

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-5800737-8  โทรสาร 02-9502134

e-mail : nonthaburi@m-soceity.go.th

facebook : nonthaburi@m-society.go.th

 

83 total views, 1 views today