ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงตรวจราชการ รอบ 2

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หารือข้อราชการกับนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ รอบ 2 (Progress Review) ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจของกระทรวงฯ และเรื่องอื่นๆ

82 total views, 1 views today