อบรมเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 3

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 9706 ชั้น 7 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ลดการพึ่งพิงจากรัฐ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ และนำไปขยายผลและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นได้ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 110 คน

12 total views, 1 views today