ประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอขอรับงบประมาณสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอขอรับงบประมาณสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 กองทุน มติที่ประชุมเห็นชอบคุณสมบัติกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 กองทุน พร้อมทั้งมีการเสนอแผนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดนนทบุรี ปี 2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมฯ
ในการนี้ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

15 total views, 1 views today