พิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 06.30 -12.00  ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 3  ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายภานุ แย้มศรี) มอบหมายให้นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในการนี้ จังหวัดนนทบุรีมีเด็กได้รับการคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำปี 2562  จำนวน 1 คน คือเด็กหญิงปานhttp://www.nonthaburi.m-society.go.th/wp-admin/post-new.phpชีวา มนต์สิริ โรงเรียนบางบัวทองราษฏร์บำรุงจังหวัดนนทบุรี

10 total views, 1 views today