ประชุมคณะทำงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)

วันที่ 8 ม.ค. 2562   เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561  (ประจำปีงบประมาณ 2562)  เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561  โดยกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี  2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)  ในวันพุธที่ 23  มกราคม 2562  ณ ห้อง Mcc  Hall  ชั้น 4  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน  โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์การจัดงานวันคนพิการ  การเสวนาพิเศษ  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับจังหวัด  คนพิการตัวอย่าง  การจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านคนพิการ การออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ  การฝึกอาชีพระยะสั้น  บริการซ่อมรถวิลล์แชร์คนพิการ การแสดงกิจกรรมบนเวที  การแสดงดนตรี และการจับสลากแจกของรางวัล ฯลฯ ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยนางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  องค์กรคนพิการ

ในการนี้นางเบญจมาส  สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

23 total views, 1 views today