ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านเพศ ครอบครัวและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ วีเทรน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวจาริณีย์ ฉายแสง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านเพศ ครอบครัวและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ครั้งที่ ๑  จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม