ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ แปลงนา นายมนตรี ศรีสม หมู่ที่ 1 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว