ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสำนักงาน (Back Office) สป.พม. ด้วยระบบดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ ห้องปลายฟ้า ชั้น 23 โรงแรมแกรนด์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสำนักงาน (Back Office) สป.พม. ด้วยระบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อเป็นระดมความคิดเห็นในการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการสำนักงานด้วยระบบ (Back Office)

ในการนี้นายอำพร ณ นิโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมฯ