จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องให้ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไป ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒ ราย  ดังนี้

๑. นางนิทรา ประเสริฐ ประธาน อพม. จังหวัดนนทบุรี

๒. นายวุฒิชัย  มะสี ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าทราย