ร่วมโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมบริเวณหน้าซอยภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์  สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

ในการนี้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี