ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 24 กันยายน 2561  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2561 โดยมติที่ประชุมฯ ดังนี้

1.พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

2.พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน  2563  (รวมระยะเวลา 2 ปี)

3.พิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562

4.พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ  จำนวน 25 ราย