ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2561  ณ โรงแรมเวสท์เกตส์เรสสิเดนท์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน