จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับวิธีพิเศษ โครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 / 2561

วันอังคารที่  12 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับวิธีพิเศษ  โครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 5 / 2561

โดยมีนายจิรพงษ์  วรัมพร  (ประธานกรรมการตรวจการจ้าง)  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยคณะทำงาน  และนางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับลด – เพิ่มของเนื้องานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี