โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอรทัย รามณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2561  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : จากแนวคิดสู่นโยบาย” และกล่าวรายงานโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ได้รับรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างถูกต้อง และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการการสร้างระบบอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องร้องเรียน และกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติอีกด้วย