ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ที่บริษัท ใน ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจฯ ประกอบด้วย สว.สส.สภ.บางแม่นาง,ปลัดอำเภอบางใหญ่,พนักงานเจ้าหน้าที่จาก ศพ.ดส.ภ.1  สวป.สภ.บางแม่นาง  พนักงานเจ้าหน้าที่จาก สภ.บางแม่นาง ฯลฯ พบว่าในสถานประกอบการมีพนักงานทั้งสิ้น  45  คน และมีแรงงานข้ามชาติ 35 คน ทุกคนมีใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยในการตรวจครั้งนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด