ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.20น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ บริษัทในตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจฯ ประกอบด้วย สวป. สภ.ปลายบาง ปลัดอำเภอบางกรวย,พนักงานเจ้าหน้าที่จากศพดส.ภ.1 เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ จ.นนทบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี กอ.รมน.จ.นนทบุรี  ฯลฯ ตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าว มีพนักงานผู้ดูแลเป็นคนไทย จำนวน 1 คน และไม่มีแรงงานข้ามชาติ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด

เวลา 15.20 น. ได้เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ที่บริษัท ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่าในสถานประกอบการมีพนักงานที่เป็นคนไทย ทั้งสิ้น 70 คน ไม่มีแรงงานข้ามชาติ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด