ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เชาวลิต นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ บริษัทในตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจฯ ประกอบด้วย สารวัตร สภ.บางกรวย,ปลัดอำเภอบางกรวย,พนักงานเจ้าหน้าที่จากศพดส.ภ.1 สว.สส.สภ.บางกรวย พนักงานเจ้าหน้าที่จากสภ.บางกรวย ฯลฯ พบว่าในสถานประกอบการมีพนักงานทั้งสิ้น 62 คน และมีแรงงานข้ามชาติ ทุกคนมีใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในการตรวจครั้งนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด