ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 ส.ค. 2561  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 4/2561 โดยมติที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ภายในการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ในกรณีที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ เกินวงเงิน 60,000 บาท ถึง 120,000 บาท พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี (1 บาท x จำนวนประชากรในจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ คือ  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำคนพิการในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ โดยศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  และพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ  จำนวน 31 ราย

12 total views, 1 views today