ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 9.30-17.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นำโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และทีม One Home จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 709 ราย มีรายละเอียดดังนี้

  1. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 20 ราย
  2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 40 ราย
  3. ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 135 ราย
  4. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จำนวนเด็ก 59 ราย จาก 53 ครอบครัว
  5. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จำนวนเด็ก 80 ราย จาก 68 ครอบครัว
  6. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จำนวน 90 ราย
  7. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จำนวน 50 ราย
  8. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จำนวน 37 ราย
  9. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 198 ราย

12 total views, 1 views today