อบรมปฏิบัติการ “การบูรณาการรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือสังคม” รุ่นที่ 1

วันที่ 2 ส.ค.2561 สถานที่ อาคาร  SDU THE Open ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายผงาด กลั่นเรืองแสง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจิดาภา แก้วมณี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ “การบูรณาการรายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมผ่านระบบสารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือสังคม” รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานระบบศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะได้นำความรู้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ทั้งในด้านข้อมูลที่ต้องรายงานและข้อมูลที่ต้องนำส่งส่วนกลางต่อไป

13 total views, 1 views today