เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็น พม.โพล เรื่อง “หญิงไทยยุคใหม่ สไตล์ 4.0”

http://tpso1.m-society.go.th/index.php/th/tpso-news/2017-05-16-15-16-07/70-poll-4-0-1-12