ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 18.00-22.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอปากเกร็ด เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ตามโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมฯ จังหวัดนนทบุรี พบการกระทำความผิดจำนวน 2 ร้าน และไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 1 ร้าน