พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 4 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เพื่อเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด