ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 3 ก.ค.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี พ.ศ.2561

โดยนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯ