ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างวิธีพิเศษ ครั้งที่ 3/2561

  วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างวิธีพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดงานการปรับลด-เพิ่มของเนื้องานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานรีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ดยมีนายจริพงษ์ วรัมพร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนคนพิการ ผู้แทนจากบริษัท ซี-คอล รีเทบคอปอเรชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) เข้าร่วมประชุม