ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ครั้งที่ 3/2561

  วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00-14.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นำโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และทีม One Home จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4 หน่วยงาน จำนวน 279 ราย มีรายละเอียดดังนี้

  1. 1. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ราย
  2. 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 43 ราย
  3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จำนวน 143 ราย

  4. ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 83 ราย