โครงการบุรณาการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและคุ้มครองการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552

  วันที่ 6 – 7 มิ.ย. 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค และโรงเรียนไทยรัฐ 95 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี กานะกาศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการบุรณาการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและคุ้มครองการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น