ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย

  วันที่ 5 – 6 มิ.ย. 2561 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัย รายละเอียด ดังนี้

  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ประสบเหตุอัคคีภัย ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลประทาน

  เบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป