โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบางม่วง

  วันที่ 5 มิ.ย. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี กานะกาศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบางม่วง ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ศพค.ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2561

     เวลา 18.00 น. – 22.00 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าทีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส. ประธานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่อำเภอบางกรวย ตามโครงการตรวจจัดระเบียบสังคมฯ จังหวัดนนทบุรี