“เย็บกระเป๋าถือ Hand Made” ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลปากเกร็ด

  วันที่ 4 มิ.ย. 2561 ณ ห้อประชุมวัดกู้ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ “เย็บกระเป๋าถือ Hand Made” ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลปากเกร็ด