ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้แบบสำรวจความเข็มแข็งของครอบครัว ตามโครงการสำรวจสถานการณ์ ความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

  วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้แบบสำรวจความเข็มแข็งของครอบครัว ตามโครงการสำรวจสถานการณ์ ความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องครบถ้วนตามแบบประเมินที่กรมกิจการสตรีและครอบครัวกำหนด