ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ประกาศระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว