การประชุม สป.พม.ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

  วันที่ 26 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟัง
การ
ประชุม สป.พม.ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

  โดยเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย การได้ติดตามความก้าวหน้า Big Data การแบ่งเขตผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2561 (กตร.) ซึ่งผู้ตรวจราชการ จังหวัดนนทบุรี คือนางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี