นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ (Area Based) ปี 2561 ในการบูรณาการการทำงานเป็นทีมและไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง

  วันที่ 22 ธ.ค. 2560   สนง.พมจ.นบ. โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำโดยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี (นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล) นำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 40 คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

  ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามหลักคิดสำคัญคือ “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ (Area Based) ปี 2561 ในการบูรณาการการทำงานเป็นทีมและไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง