อบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเรียนรู้

  สนง.พม.นนทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวจิณห์จุฑา เลิศมณีทวีทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 โรงแรมบียอนด์สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ 85 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิการทางการเรียนรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง คือ แพทย์ สาธารณสุข พยาบาล ครู และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ การจำแนกและ
การ
วินิจฉัยในเบื้องต้น โดยผู้ที่บกพร่องจะมีความบกพร่องได้ 3 กลุ่มหลัก คือ การอ่าน การเขียน
การ
คำนวณ พร้อมทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์ การศึกษา และการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา