ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

  วันที่ 20 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สนง.พมจ.นบ.โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ การดำเนินงาน พร้อมส่งเสริมให้จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือผู้แทน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 ท่าน

  โดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ