รับสมัครงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

  1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงานแม่บ้าน รถยนต์