ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สนง.พมจ.นบ. มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จ.นนทบุรี นิติกร และนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการ จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในพื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจ้างงานและการทำงานของคนพิการ