จัดประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ปี 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สนง.พมจ.นบ. ร่วมกับการเคหะแห่งชาติและผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ปี 2560

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้ โดยกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการพัฒนาเมือง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาเมือง องค์ประกอบของเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องยั่งยืน พร้อมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ที่ขาดโอกาส และแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ให้แก่ ผู้เดือดร้อน ตามนโยบายของ พม. โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม