ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สนง.พมจ.นบ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร จัดโดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นอาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวทาง และทิศทางในการดำเนินงานของ อพม. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ พม. ภายใต้ “นโยบาย อ.เดียว“