การสรรหาแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ปี 2560

การสรรหาแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ปี 2560

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และขอความร่วมมือจังหวัดนนทบุรี ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 จำนวน 2 คน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเพื่อให้การสรรหาแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 เป็นไปอย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือท่านเสนอชื่อแม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยให้ส่งแบบกรอกประวัติและเอกสารหลักฐานประกอบของแม่ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 4 ชุด ถึงที่ว่าการอำเภอที่หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในระดับอำเภอ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำจังหวัดนนทบุรีพิจารณาต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ncswt.or.th/index01.html หัวข้อ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือประสานที่ว่าการอำเภอทราบในเบื้องต้นแล้ว

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. ๐-๒๕๘๐-๐๗๓๗-๘ ต่อ ๑๘